ESTATUTS DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERSONES AMB ALTA SENSIBILITAT (ACPAS) 

Capítol I. 

La denominació, els fins i el domicili 

Article 1_____________________________________________________________________ 

Amb la denominació ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERSONES AMB ALTA SENSIBILITAT (ACPAS) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei  4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones  jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus  estatuts. 

Article 2_____________________________________________________________________

Els FINS DE L’ASSOCIACIÓ són: 

Conscienciar i difondre coneixement sobre l’Alta Sensibilitat. L’alta sensibilitat o  sensibilitat de processament sensorial (SPS) és un tret de la personalitat que es manifesta quan  una persona posseeix un sistema neuro-sensorial més perceptiu, que capta un major volum  d’estímuls de l’entorn que la majoria de la població. L’Alta Sensibilitat ha estat descrita per la  Ciència a partir de quatre característiques bàsiques: 1. Processament i pensament profund i  reflexiu. 2. Alta emocionalitat i empatia. 3. Alta sensorialitat, acompanyada d’una capacitat  accentuada per captar gran quantitat de matisos i detalls de l’entorn. 4. Com a conseqüència dels  punts anteriors, facilitat per patir saturació física o emocional i esgotament. 

– Amb la finalitat de promoure la igualtat d’oportunitats entre els diferents col·lectius socials i la tolerància cap a les diferències, serà missió de l’associació treballar a favor de la visibilitat  de les persones amb Alta Sensibilitat (PAS) en la nostra societat. Una major visibilitat  d’aquest col·lectiu minoritari, que constitueix tan sols el 20% de la població, contribuirà a afavorir  la seva plena realització social, educativa i laboral.  

– Tal com testifiquen diferents estudis científics, les persones amb Alta Sensibilitat solen gaudir  d’una gran capacitat creativa i d’una alta empatia i intel·ligència intrapersonal. Serà objectiu de  l’associació contribuir a l’autoconeixement i l’orientació vocacional de les persones  altament sensibles, de manera que aquestes siguin capaces de desenvolupar tot el seu  potencial personal i, com a conseqüència, posar les seves capacitats individuals al servei de la  societat.

Proporcionar suport i orientació a les famílies que tinguin nens amb Alta  Sensibilitat, de manera que puguin acompanyar i recolzar de manera efectiva i segura el procés  de maduració personal i emocional dels seus fills.  

Facilitar la difusió dels coneixements científics i pedagògics al voltant de l’Alta  Sensibilitat en centres educatius, així com orientar-los en les seves intervencions individuals i  col·lectives a l’hora de donar suport i acompanyament als nens PAS que estiguin escolaritzats en  aquests centres. 

Conscienciar i difondre coneixement sobre l’Alta Sensibilitat en les administracions i  en l’àmbit sanitari, fent pedagogia sobre les característiques d’aquest tret i sobre possibles  models d’intervenció cap a aquest col•lectiu basats en evidència científica.  

– En honor de la igualtat de gènere i amb la finalitat de combatre els estereotips, l’associació  busca reivindicar el paper i el valor social de l’home amb alta sensibilitat, en una  societat en què la que la sensibilitat masculina es veu freqüentment devaluada i mancada del  reconeixement que es mereix. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les ACTIVITATS següents: 

o Difusió dels objectius de l’associació a través de internet i altres mitjans de  comunicació, fires, biblioteques i altres entorns. 

o Tallers formatius, xerrades i conferències sobre diferents aspectes relacionats amb  l’alta sensibilitat.  

o Trobades i tertúlies periòdiques entre persones amb alta sensibilitat. 

o Esdeveniments esporàdics de naturalesa variada entorn al tema de l’Alta Sensibilitat, com  projecció de pel·lícules, congressos, exposicions d’art, concerts, etc. 

o Creació i manteniment d’una base de documentació relativa a l’alta sensibilitat que  inclogui recursos, articles científics i divulgatius, notícies i qualsevol altre tipus de material  bibliogràfic i audiovisual, per a posar-lo al servei de la comunitat altament sensible, de  professionals de l’àmbit sanitari i educatiu i d’organismes interessats. 

o Edició i traducció de publicacions de diversa índole entorn al tema de l’Alta Sensibilitat. o Assessorament individual sobre el tema de l’Alta Sensibilitat. 

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3_____________________________________________________________________ 

1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona i radica al carrer Felipe de Paz , núm.  11- 3er 4ª. 08028 – Barcelona. 

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, sense excloure la  possibilitat de realitzar accions puntuals a nivell estatal o internacional. 

Capítol II.  

Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions 

Article 4_____________________________________________________________________ 

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques majors de 14 anys que, de  manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. 

1. Cal que tinguin capacitat d’obrar. 

2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats,  necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot  a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta  Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc. i la  comunicarà a l’assemblea general més immediata. 

Article 5_____________________________________________________________________

Són drets dels membres de l’associació: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb  les normes legals i estatutàries. 

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer  més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels  mandataris de l’associació. 

7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 

8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 10. Formar part dels grups de treball o comissions de la associació. 

11. Tenir una copia dels estatuts. 

12. Consultar els llibres de l’associació. 

Article 6______________________________________________________________________

Són deures dels membres de l’associació

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les. 

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres  aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests. 

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 4. Acatar i complir els acords adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 

Article 7______________________________________________________________________

Són causes per ser donat de baixa de l’associació: 

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva, mitjançant un correu electrònic, la seva decisió.

2. No satisfer les quotes fixades. 

3. No complir les obligacions estatutàries. 

Capítol III.  

L’Assemblea General 

Article 8______________________________________________________________________ 

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part  per dret propi i irrenunciable. 

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen  per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents,  els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. 

Article 9_____________________________________________________________________

L’Assemblea General té les facultats següents

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.  b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. c) Modificar els estatuts. 

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament  de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.  

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions. 

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions. 

i) Conèixer les altes i les baixes de l’Associació. 

j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta  Directiva per faltes molt greus. 

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de  l’associació. 

Article 10_____________________________________________________________________ 

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels  sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. 

2. La Junta pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho  consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis. En aquest cas,  l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

Article 11____________________________________________________________________ 

1. L’Assemblea és convocada per la Junta mitjançant una convocatòria que ha de contenir,  com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. 

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant al correu electrònic que consti en la relació actualitzada de socis que  ha de tenir l’associació. 

3. Les assemblees es podran dur a terme en un lloc diferent al domicili social de  l’associació. En aquest cas es comunicarà degudament a través de la convocatòria 

4. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és,  l’han de substituir, successivament, el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a  secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 

4. El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha  de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les  votacions i la llista de les persones assistents.

5. Cinc dies abans de cada reunió de l’Assemblea General l’acta de la sessió anterior s’enviarà  a tots els socis per correu electrònic per la seva revisió, de manera que al començament de cada  reunió s’aprovi o s’esmeni.  

Article 12___________________________________________________________________ 

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones  associades presents o representades.  

2. El 5 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia  d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer ho al menys 10 dies abans dei la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea  únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi  constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova  assemblea general. 

Article 13____________________________________________________________________ 

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de  l’associació, excepte els membres que no hagin abonat la quota anual, que no tindran dret a  vot. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. Cada  soci solament pot representar dos altres socis en les votacions de l’Assemblea. 

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la  constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja  existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis  presents o representats, de manera que els vots afirmatius siguin almenys dos terços del total  dels vots emesos. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses  candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats 

(més vots a favor que en contra). 

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels  socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut  l’autorització expressa. 

5. El vot podrà ser secret si ho demana el 10% de les persones associades presents a  l’Assemblea amb dret a vot.

Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 14___________________________________________________________________ 

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el  president, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones  diferents. 

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors  d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions  després d’haver acceptat el càrrec. 

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre  d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president  sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests  càrrecs. 

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament

Article 15____________________________________________________________________ 

1. Els càrrecs tindran una durada de dos anys amb possibilitat de solament una reelecció  consecutiva pel mateix càrrec. 

2. Es renovarà necessàriament un terç dels càrrecs cada dos anys. Preferiblement ell  President, el Secretari i el Tresorer s’escolliran en convocatòries diferents. 

3. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu  mandat pot esdevenir-se per: 

a) mort o declaració d’absència,  

b) incapacitat o inhabilitació 

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern 

d) separació acordada per l’Assemblea General 

e) qualsevol altra causa que estableixi la llei 

4. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera  reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot  ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

Article 16____________________________________________________________________

1. La Junta Directiva té les facultats següents

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la  Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les  normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes  públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. 

c) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’associació  han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. 

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els  aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 

g) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. 

h) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de  l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 

i) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de  treball, a proposta dels mateixos grups. 

j) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres  persones, per aconseguir: 

-subvencions o altres ajuts 

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i  també un centre de recuperació ciutadana 

l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i  disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article  28. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne  compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan  de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament. 

Article 17____________________________________________________________________ 

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de  substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres  decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada semestre. 

2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o  bé si ho sol·licita al menys dos membres que la componen. 

Article 18____________________________________________________________________ 

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un  quòrum de la meitat més un dels seus membres. 

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que  es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. 

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Article 19____________________________________________________________________ 

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses  comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del  seus membres. 

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la  funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General. 

Article 20____________________________________________________________________ 

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en les actes i els han de signar el secretari i  el president.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha d’aprovar o rectificar l’acta de la sessió  anterior, si és procedent. 

Capítol V. La presidència 

Article 21_____________________________________________________________________ 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i  de la Junta Directiva. 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta  Directiva. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació. 

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la  Junta Directiva. 

2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vocal de més edat de la Junta, per  aquest ordre. 

Capítol VI. La tresoreria, la secretaria i el vocals 

Article 22____________________________________________________________________ 

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també  l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els  rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta  Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en  dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi. 

Article 23____________________________________________________________________

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes  de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que  calgui lliurar, i també gestionar el registre de socis. 

Els vocals tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la junta directiva, i  també les que sorgeixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa junta els  encarregui. 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

Article 24____________________________________________________________________ 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els  membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i  explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de  treball, i un cop al semestre ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un breu informe de les seves actuacions. 

Capítol VIII. El règim econòmic 

Article 25____________________________________________________________________

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de: 

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres 

b) les subvencions oficials o particulars 

c) les donacions, les herències o els llegats 

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26_____________________________________________________________________ 

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant  quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta  de la Junta Directiva. 

L’Assemblea General pot establir quotes periòdiques _ segons el que disposi la Junta Directiva— i  quotes extraordinàries. 

Article 27____________________________________________________________________

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

Article 28____________________________________________________________________ 

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi,  hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la  del tresorer o bé la del president. 

Capítol IX. El règim disciplinari 

Article 29_____________________________________________________________________ La Junta directiva de l’Associació pot sancionar les infraccions comeses pels socis.  

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents  poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el  reglament intern. 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o  comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita  l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del  presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres  parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un  període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones  interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que  tingui lloc. 

Capítol X. La dissolució 

Article 30____________________________________________________________________ 

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter  extraordinari expressament per a aquest fi. 

Article 31____________________________________________________________________ 

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures  oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat,  l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui  necessari. 

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva  responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret  voluntàriament. 

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a qualsevol altra  entitat dedicada a la difusió del tret de l’alta sensibilitat que designi l’Assemblea General. 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords que fan referencia als punts anteriors són competència de la Junta Directiva, si no es creés una comissió liquidadora especialment  designada a aquest efecte.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *