Estatuts

ESTATUTS DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERSONES AMB ALTA SENSIBILITAT (ACPAS)  Capítol I.  La denominació, els fins i el domicili  Article 1_____________________________________________________________________  Amb la denominació ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERSONES AMB ALTA SENSIBILITAT (ACPAS) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei  4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer […]